Born in 1974 in Koper, Mate Mioč, holds a Master's degree from the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana (Visual Communication - Photography). In photography, he is interested in addressing the wider society on contemporary issues and the ability  to represent these issues by the arts. The relationship and the difference between the original and the copy was the reason that he re-engineered his own visual language. The basic building block of artwork is a randomly selected part of a photograph. It combines the selected building blocks into new works of art. Then he gets involved in other artistic practices such as painting, architecture, calligraphy or sculpture. It is not a depiction of the exterior, but a completely new construct that has nothing to do with the real world. It comes from an empty point and fills it with building blocks that do not render but rebuild.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Leta 1974 v Kopru rojeni Mate Mioč je magister oblikovanja vizualnih komunikacij - Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani (smer vizualne komunikacije - fotografija). Pri fotografiji ga zanima naslavljanje širše družbe o sodobnih vprašanjih ter sposobnost oziroma zmožnost reprezentacije teh vprašanj s strani umetnosti. Odnosi in razlika med originalom in kopijo je bil povod, da je na novo skonstruiral sebi lasten vizualen jezik. Osnovni gradnik umetniških del je naključno izbrani del fotografije. Tako izbrane gradnike združuje v novo umetniška dela.  Potem v delo poseže z drugimi umetniškimi praksami kot so slikarstvo, arhitektura, kaligrafija ali kiparstvo. Ne gre za upodobitev zunanjosti, temveč gre za popolnoma nov konstrukt, ki z realnim svetom nima nič skupnega. Izhaja iz prazne točke in jo polni z gradniki, ki ne  upodabljajo, temveč na novo gradijo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Back to Top