Možgani
V svojem delu sem interpretiral Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel moj oče. Gre za bolezen, ki prizadane možgane na način, da se možganske celice samouničujejo in se ne obnavljajo. Posledično začnejo možgani propadati. Simptomi oziroma znaki, ki jih povzroči propadanje možganov, so zmanjševanje motoričnosti, nekontrolirano tresenje, sprememba spomina in na koncu smrt. 
Pri upodabljanju očetove Parkinsonove bolezni sta nastali dve risbi. Prva risba očeta je figurativna, po spominu, na način kot očeta doživljam sam. Ni dejanska upodobitev realnosti, temveč predstavlja moj notranji pogled na očetovo podobo.  Druga risba je podoba Parkinsonove bolezni na osnovi pogleda, ki ga vidim, ko se z njima (z očetom in boleznijo) srečujem. 
Drugo delo je dokumentarna fotografija, ki je nastala medtem, ko sem poskušal izdelati kip NIČa, ki prikazuje propadanje očetovih možganov v NIČ.
Tretje delo je video posnetek, kako sem poskušal ostanke kiparjenja postaviti v obliko gradu iz kart. Sizifovo delo. Karkoli naredim, je rezultat vedno enak, grad iz lesenih ostankov se sesuje v NIČ.
Zadnje delo je fotografija megle. Megla, ki objame in zakrije. Vidno postane nevidno in nevidno vidno.  Oče postaja neviden, Parkinsonova bolezen postaja vidna.
Parkinsonova bolezen je dispozitiv, je shema, ki določa pravila obnašanja, gibanja, govorjenja, misli, itd., očeta, ki je neposredno spojen z njo, in mene, ki bolezen posredno doživljam skozi očeta.  Parkinsonova bolezen počasi desubjektivizira očeta, dela nevidno vidno in vidno nevidno.
Skozi različna umetniška dela skušam zagrabiti očetovo bolezen in vsakič znova mi spodleti. Vsakič znova, ko se očetovi simptomi bolezni popravijo, se naslednji trenutek sesujejo. Očeta in mene je Parkinsonova bolezen ujela in naju drži, karkoli narediva, ji ne uideva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brain
In my work, I interpreted Parkinson's disease, which my father contracted. It is a disease that affects the brain in such a way that the brain cells self-destruct and not regenerate. As a result, the brain begins to fail. Symptoms or signs caused by brain failure include impaired motor performance, uncontrolled tremor, memory changes and ultimately death.
Two drawings were made when confronted with my father's Parkinson's disease. My first drawing is figurative, by memory, in the way I experience my father alone. It is not an actual depiction of reality, but rather represents my inner view of my father's image. The second drawing is an image of Parkinson's disease based on the view I see when I (my father and illness) encounter them.
The second work are a documentary photos taken while I was trying to produce a statue of NOTHING depicting the decay of my father's brain into NOTHING.
The third work is a video clip of how I tried to sculpt the remains of sculpture into the shape of a castle made of cards. Sisyphus' work. Whatever I do, the result is always the same, a castle made of wooden debris crashes into NOTHING.
The latest work is a photo of the fog. A mist that hugs and covers. Visible becomes invisible and invisible visible. My father becomes invisible, Parkinson's disease becomes visible.
Parkinson's disease is a disposition, a scheme that sets out the rules of behavior, movement, speech, thought, etc., of a father who is directly connected to her, and of me who indirectly experience the disease through my father. Parkinson's disease is slowly desubjectifying my father.
Through various works of art, I try to capture my father's illness and fail every time. Each time my father's symptoms improve, the next moment they fall apart. We have been caught by Parkinson's disease and we are  held back by  it, regardless whatever we do.

Back to Top